Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. A Szolgáltató

 • Üzemeltető: Sziget Szerviz Kft.
 • Székhelye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 20.
 • Levelezési cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 20.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-229707
 • Adószám: 32383108-2-13

2. A Megrendelő

A munkalapon feltüntetett személy.

3. A Szolgáltatás

A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott háztartási kisgép, nagygép, híradástechnikai – szórakoztató elektronikai berendezés (továbbiakban: készülék) meghibásodásának javítása díj ellenében.

4. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyvbe foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók.

5. A Szolgáltatás igénybe vétele

Ügyfél által műhelybe behozott készülék esetén

Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.


Házhoz kiszállásos, helyszíni javítás esetén

Házhoz kiszállásos helyszíni javítás kizárólag nagygépek, valamint beépített készülékek esetén kérhető! Egyéb készülékek javítása műhelyben történik. Szolgáltató vállalja egyéb készülékek műhelybe szállítását Megrendelő címéről a 8. pontban részletezett szállítási feltételek mellett.

Megrendelő telefonon, elektronikus levélben, vagy Szolgáltató webes felületén kitöltött űrlap segítségével értesíti szolgáltatót a javítási igényéről, mellyel egy időben munkalap felvétele történik. Megrendelő közli nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy időpont egyeztetés történik. Az egyeztetett időpont min. 3 órás idő intervallumot jelent, pontos időpont egyeztetésére nincs lehetőség. Ezt követően Szolgáltató visszaigazolást küld Megrendelőnek SMS-ben, vagy elektronikus levél formájában. Ezzel egy időben jelen ÁSZF elfogadásával javítási szerződés jön létre. A házhoz kiszállásos javítási igény a kiszállás napjáig bármikor díjmentesen lemondható, Szolgáltató telefonos, SMS-ben, vagy elektronikus levél formájában történő értesítése mellet.

A készülékhez történő hozzáférés, megközelíthetőség biztosítása minden esetben a Megrendelő feladata.

A kiszállást megelőzően:

 • a konyabútorba beépített készüléket – amennyiben az nem a használati utasításban leírtak alapján került beépítésre – ki kell építeni, illetve építtetni. Beépített készülék kiszereléséért Szolgáltató jogosult többletköltséget felszámolni!
 • amennyiben a mosógépen szárítógép került elhelyezésre, úgy a szárítógépet le kell venni a mosógépről (bármelyik készülék meghibásodása esetén)
 • a készülékekből a töltetet el kell távolítani (ruha, edény, élelmiszer, stb.)
 • minden egyéb körülményt, ami a készülék biztonságos hozzáférhetőségét korlátozza, meg kell szűntetni.

Szolgáltató jogosult a munkavégzést megtagadni, bármely olyan körülmény fennállása esetén, amely a biztonságos munkavégzést akadályozza, illetve személyi – vagyoni kár keletkezésének veszélye áll fenn. A munkavégzés megtagadása nem mentesíti Megrendelőt az alapdíj megfizetése alól!

Kényelmi szolgáltatás:

Egyedi időpont egyeztetése, hétvégi illetve munkaszüneti napokon történő kiszállás kizárólag kényelmi szolgáltatás keretein belül lehetséges – felár ellenében, melynek mértékét a mindenkori díjtáblázat tartalmazza. A kényelmi szolgáltatás egyszeri alkalomra vonatkozik, és nem garantálja a javítás aznapi befejezését! Kényelmi szolgáltatás pótdíja alap- és munkadíjat nem tartalmaz, illetve nem kerül jóváírásra!

6. Jogszavatossági nyilatkozat

Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot.

7. A készülék javítása

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a kiszállás és a bevizsgálás díját (továbbiakban: alapdíj) abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8. Szállítás

Amennyiben a helyszínen történő bevizsgálás során megállapítást nyer, hogy a készülék a hiba jellegéből adódóan, vagy egyéb körülményekből kifolyólag (pl. áramszolgáltatás hiányában) a javítás a helyszínen nem elvégezhető, vagy külön kérésre nagygépnek nem minősülő készülékek esetén Szolgáltató – szállítási díj ellenében - vállalja a készülék műhelybe történő beszállítását az alábbi feltételekkel:

 • a készülék hozzáférhetőségének biztosítása (5. pont)
 • egyenes lépcsőn, és megfelelő méretű lépcsőfordulón maximum két emelet magasságából, emeletenként 2.000 Ft többletköltség ellenében, kivéve, ha teherszállításra alkalmas felvonó rendelkezésre áll.

A szállítás megtagadható, az alábbi esetekben:

 • csigalépcső, íves lépcső, gyenge, sérülékeny fa- üveglépcső, túl meredek lépcső esetében.
 • amennyiben a készülék nem hozzáférhető, vagy bármely más okból nincs szállítható állapotban.
 • Bármely olyan körülmény fennállása esetén, ami a biztonságos anyagmozgatást nem teszi lehetővé, vagy személyi – vagyoni kár keletkezésének veszélye áll fenn.
 • Megbontott szerkezetű készülékek esetén.

Szállítást megelőzően szállítási jegyzőkönyv készül, melyben felek rögzítik a készülék állapotát, felvezetik arra az esetleges sérüléseket, hiányzó tartozékokat. Amennyiben visszaszállításkor Megrendelő új – a szállítást / javítást megelőzően nem tapasztalt – hibát, sérülést észlel, úgy azt fel kell vezetni a szállítási jegyzőkönyvre Megrendelő kérheti Szolgáltatót a hiba díjmentes kijavítására, vagy a javítási költség csökkentésére, egyéb esetben kártérítési igényt nyújthat be.

Ha Megrendelő a készüléket sérülésmentesnek találja, a sérülésmentes átvételt a szállítási jegyzőkönyvön aláírásával igazolja.

Az átvételt követően szállítási sérülés, törés, felületi- vagy festékhiba, hiányzó tartozék nem reklamálható!

9. A szavatossági és kárfelelősség kizárása

Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése, valamint a 305. § – 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:

 • Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek, és az elvégzett munka tekintetében vállal felelősséget.

FIGYELEM! A hibás készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat (pl. beázás esetén)! Egy esetleges – a készülék átvételét megelőzően nem tapasztalt - (rejtett) hiba létezése nem zárható ki! Előfordulhat, hogy szétszerelés, tisztítás, szoftveres beavatkozás, stb. után a készülék működési tulajdonságai megváltoznak, nem lesz bekapcsolható, vagy használhatatlanná válhat – még abban az esetben is, hogy az korábban (az átvételt megelőzően) részlegesen használható volt.

 • Sérült, törött, vagy deformált készülék javítása esetén.
 • Korrózió esetén
 • Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.
 • A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.
 • Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
 • A típus és szériahibák tekintetében.

10. Alkatrész garancia

Az alkatrészekre vonatkozó garancia, illetve szavatossági idő kizárólag abban az esetben érvényes, ha Szolgáltató által került beszerzésre, illetve beszerelésre!

11. A javítás időtartama

Szolgáltató a készülék átvételét követően a lehető legkorábban, de legfeljebb 15 napon belül megkezdi a készülék bevizsgálását. Bevizsgálást követően Szolgáltató telefonon/elektronikus levélben értesíti Megrendelőt a feltárt hibáról, a javítás várható idejéről, és költségéről. Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a javítás időtartama az előre jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt a vállalt javítási határidő leteltét megelőző három nappal értesíteni.

12. A készülék kiadása

Megrendelő az átvételéről való értesítést követő 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Megrendelő a készülék átadásakor úgynevezett tárolási letétet fizet Szolgáltatónak, mely a készülék átvételekor visszajár Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult bruttó 600 Ft/nap tárolási díjat felszámítani. A tárolási díj a tárolási letétből kerül levonásra. Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 30 (harminc) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni. Jogosult a készüléket ellenszolgáltatás nélkül megsemmisíteni, vagy kényszerértékesíteni. Fenti esetben a tárolási letétet Szolgáltató nem köteles visszatéríteni! Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

A készülék sérülésmentes átvételét Megrendelő a Szolgáltató példányát képző munkalap aláírásával elismeri.

Az átvételt követően szállítási sérülés, törés, felületi- vagy festékhiba, hiányzó tartozék nem reklamálható!

13. A díjfizetés

Megrendelő a kiszállás és a bevizsgálás díját (alapdíjat) a bevizsgáláskor fizeti ki a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben, vagy bankkártyával megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Amennyiben a készülék nem higiénikus (szennyezett, koszos) bruttó 2000 Ft tisztítási díjat számítunk fel. Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

Műhelyi javítások esetén Megrendelő úgynevezett tárolási letétet fizet Szolgáltatónak, amelye a készülék kiadásával egy időben Szolgáltató visszatérít, illetve a javítási díjban jóváírja. Amennyiben Megrendelő a 12. pontban meghatározott átvételi kötelességének 30 napon belül sem tesz eleget, úgy a tárolási letét nem kerül visszatérítésre.

14. Lemondás, időpont módosítás

Házhoz kiszállásos helyszíni javítás, vagy beszállítási igény a kiszállás napjáig díjmentesen lemondható, vagy módosítható Szolgáltató telefonos, vagy SMS-ben, illetve elektronikus levélben történő értesítése mellett.

Szolgáltató a kiszállás napjáig jogosult az egyeztetett időpont módosítására Megrendelő telefonos, SMS-ben, vagy elektronikus levélben történő értesítése mellett.

Amennyiben Megrendelő a kiszállás napján kéri az időpont módosítását, vagy lemondását, úgy az Alapdíj mértékének 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben Megrendelő, vagy meghatalmazottja az egyeztetett időpontban nem tartózkodik a címen, úgy az alapdíj teljes mértékét köteles Szolgáltató felé megfizetni! Ha Szolgáltató a lakásba nem tud bejutni, akkor Megrendelőt két alkalommal, 5 perces időkülönbséggel megkísérli telefonon elérni. A második sikertelen telefonhívást követően Szolgáltató SMS-ben értesíti Megrendelőt a kiszállás sikertelenségéről.
Szolgáltató a címen várakozni még minimális ideig sem köteles!

A szolgáltatás időbeni lefolyását több külső tényező befolyásolja (pl. forgalom, valamint a különböző hibák kiszámíthatatlansága), így az egyeztetett intervallumban időbeni csúszás történhet, melyért a szolgáltató felelősséget nem vállal! A csúszás tényéről, és várható idejéről Szolgáltató Megrendelőt legkésőbb az egyeztetett intervallum lejártát megelőző 60 percig telefonon, SMS-ben, vagy elektronikus levél formájában értesíti. Amennyiben Megrendelő nem tudja vállalni, hogy az egyeztetett időintervallumon kívül a helyszínen maradjon, úgy díjmentesen új időpontot kérhet.

15. Értesítések

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az SMS és e-mail üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

FIGYELEM! Munkaidőn kívüli telefonhívás, illetve a felsorolt lehetőségeken felüli egyéb kommunikációs felületek (pl. Facebook _Messenger, Viber, stb.) nem alkalmasak joghatás kiváltására, azaz nem minősülnek értesítésnek!

16. A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

17. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.